Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Konkurs: Wygraj jedną z książek dra Jacka Bartosiaka

Wygraj jedną z pięciu książek dra Jacka Bartosiaka!
Wyślij nam odpowiedź na pytanie konkursowe “Jak się nazywają wyspy na Atlantyku, które są przedmiotem zainteresowania Chińczyków, a wcześniej były bazą Amerykanów?” w prywatnej wiadomości bądź na mail
rodm@rodm-lodz.pl

Nagrodami w konkursie są książki “Przeszłość jest prologiem” (3 egzemplarze) i “Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju” (2 egzemplarze) autorstwa Jacka Bartosiaka. O przyznaniu nagród decyduje kolejność udzielenia poprawnej odpowiedzi. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie osobom, które wezmą udział w wydarzeniu “Strategiczne przepływy, czyli o władzy i geopolityce” W przypadku nieobecności nagroda zostanie przyznana kolejnym obecnym na wydarzeniu osobom, które udzieliły poprawnej odpowiedzi. Nagrody zostaną wręczone osobiście pod koniec wydarzenia.

Kompletny regulamin konkursu znajduje się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ PUBLIKACJĘ DRA JACKA BARTOSIAKA”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WYGRAJ PUBLIKACJĘ DRA JACKA BARTOSIAKA”.
 2. Organizatorem konkursu „WYGRAJ PUBLIKACJĘ DRA JACKA BARTOSIAKA” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs rozpoczyna się 18.07.2019, jego rozstrzygnięcie ma miejsce 24.07.2019. Odpowiedzi należy udzielać do dnia 23.07.2019, do godziny 18:00.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Konkurs skierowany jest do członków grupy „Międzynarodowe Łódzkie” funkcjonującej na portalu społecznościowym Facebook oraz czytelników serwisów internetowych Organizatora, tj. https://www.facebook.com/groups/RODMLodzkie/, https://www.rodm-lodz.pl/, https://inspro.org.pl/.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji sprawuje pracownik Organizatora: Krzysztof Ruciński

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. nie jest pracownikiem lub wolontariuszem Organizatora.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1.
  2. osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe, a następnie przesłać odpowiedź w wiadomości prywatnej do profilu „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi (@RODMLodzkie)” na portalu Facebook. Możliwe jest także przesłanie odpowiedzi na adres mailowy: rodm@rodm-lodz.pl.
 3. Jeśli z adresu mailowego bądź profilu na portalu Facebook nie wynika prawdziwe imię i nazwisko odpowiadającego, należy podać je w wiadomości.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
 5. O przyznaniu nagród decyduje kolejność udzielenia poprawnej odpowiedzi.

§3

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są książki „Przeszłość jest prologiem” (3 egzemplarze) oraz „Rzeczpospolita między lądem i morzem” (2 egzemplarze) autorstwa Jacka Bartosiaka.
 2. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie osobom, które wezmą udział w wydarzeniu „Strategiczne przepływy, czyli o władzy i geopolityce” (zwane dalej Wydarzeniem), które odbędzie się w godzinach 17.20 – 19.20 w dniu 24.07.2019 w Łodzi przy ul. POW 3/5. W przypadku nieobecności na Wydarzeniu, nagroda zostanie przyznana kolejnym osobom, które udzieliły poprawnej odpowiedzi**, pod warunkiem ich obecności na Wydarzeniu**.
 3. Nagrody zostaną wręczone osobiście podczas Wydarzenia.
 4. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 6. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 7. Uczestnik ma prawo do nieprzyjęcia nagrody.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody, tj.: imienia i nazwiska.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia listy nagrodzonych Uczestników Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia, konkurs zostaje odwołany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, a tym samym postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na: https://www.facebook.com/groups/RODMLodzkie/, https://www.rodm-lodz.pl/.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych