Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Dyskryminacja i pokrewne przejawy nietolerancji a rola ONZ w ich zwalczaniu

„Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) nie jest sądem, gdzie składa się skargę, jest proces i wyrok jak w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. W ONZ jest więcej miejsca na podejście koncyliacyjno-prawno-polityczne”.

Rozmowa #RODMonline z prof. Michałem Balcerzakiem z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w której koordynator #RODMŁódź Paweł Marczak pytał świeżo wybranego członka CERD o:

  • funkcję i sposób działania Komitetu,
  • narzędzia, jakimi dysponuje w monitorowaniu działań państw w walce z dyskryminacją rasową,
  • przejawy dyskryminacji we współczesnym świecie,
  • „dyplomatyczną kuchnię” i okoliczności wyboru.

Dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK – profesor uczelni w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. W latach 2003-2021 pracował w Katedrze Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Dr hab. nauk prawnych (2014).

Dyplom Międzynarodowego Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu (2004) i Akademii Prawa Europejskiego we Florencji (2007, human rights session). Nagroda Fundacji im. Prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z zakresu prawa międzynarodowego opublikowaną w 2008 r. (“Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka”).

Wpisany na listę sędziów ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2018-2022). Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, Komitetu ds. praw człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych ILA (przedstawiciel Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego), Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL). Uczestniczył w pracach Komitetu Zarządzającego ds. Praw Człowieka Rady Europy (2004-2008), a także kilku grupach eksperckich opracowujących projekty rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy w tej dziedzinie.

Zastępca członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012-2017). Niezależny ekspert w Grupie Roboczej ds. ludności pochodzenia afrykańskiego (Rada Praw Człowieka ONZ) - Human Rights Council special procedure - Working Group of Experts on People of African Descent (2014-2021, przewodniczący Grupy w latach 2018-2019). Nominowany przez Polskę i wpisany na listę ekspertów tzw. mechanizmu moskiewskiego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ekspert Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion. W latach 2016-2020 redaktor naczelny “Comparative Law Review”, członek Kolegium Redakcyjnego “East European Human Yearbook on Human Rights”. Autor licznych opracowań z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawa organizacji międzynarodowych i sądownictwa międzynarodowego.

24 czerwca 2021 r., większością 135 głosów, został wybrany członkiem Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) na czteroletnią kadencję w latach 2022-2026.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych