Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Konkurs: Wygraj książkę „Rohingya. Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?” Michała Lubiny!

RODM Łódź ma przyjemność współpracować z szerokim gronem czołowych polskich wydawnictw. Wśród nich jest Wydawnictwo Naukowe Scholar, dzięki któremu możecie wygrać egzemplarz książki Michała Lubiny „Rohingya. Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?”.

W 2017 r. armia birmańska wygnała z Birmy (Mjanmy) prawie milion ludzi z mniejszości Rohingya, doprowadzając do jednej z największych katastrof humanitarnych w najnowszych czasach. W tragedii Rohingya dochodziło do czystek etnicznych, zbrodni przeciw ludzkości, a być może nawet do ludobójstwa.

Lawina potępień i apeli płynących ze świata niedoli ludu Rohingya niewiele pomogła. Los tej wspólnoty powszechnie nazywanej „najbardziej prześladowaną mniejszością na świecie” pozostaje dramatyczny. Rohingya koczują w obozach dla uchodźców w przeludnionym Bangladeszu, nie mogąc ani zostać tam na dłużej, ani wrócić do Birmy. Wyjścia z patowej sytuacji nie widać.

W samej Birmie prześladowania Rohingya spotykają się z pełnym poparciem społecznym. Nienawiść wobec Rohingya jest w Birmie czynnikiem jednoczącym społeczeństwo, polityków i znienawidzoną do tej pory armię. Rohingya powszechnie uznaje się za nielegalnych imigrantów i terrorystów zagrażających buddyjskiemu charakterowi państwa.

Kim są Rohingya?

Odpowiedź na to pozornie proste, a w istocie niesamowicie złożone pytanie pozwoli wyjaśnić kolejne wątpliwości. Dlaczego wzbudzają tak powszechną niechęć? Dlaczego Birmańczycy odmawiają Rohingya jakichkolwiek praw? Co spowodowało, że Rohingya stali się kolektywnym kozłem ofiarnym? Dlaczego spotkało ich tyle nieszczęść?

Kreśląc szerokie tło: przedkolonialnych dziejów Arakanu, kolonialnej i postkolonialnej historii Birmy, a przede wszystkim procesu tworzenia się narodów w tej części Azji Południowo-Wschodniej książka stara się wyjaśnić, kim są Rohingya i co spowodowało ich dzisiejszą tragedię.

Dr hab. Michał Lubina, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i autor książki „Rohingya. Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?”, jego piątej książki o Birmie.

Zasady konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie, musicie odpowiedzieć poprawnie na 3 pytania konkursowe, które będą pojawiać się w 11.03.2021 (czwartek), 12.03 (piątek) i 15.03 (poniedziałek) na profilu RODM Łódź na FB.

O przyznaniu nagród decyduje: udzielenie łącznie 3 poprawnych odpowiedzi na postawione pytania konkursowe, polubienie profilu RODM Łódź na FB oraz udostępnienie na prywatnym profilu łącznie 3 postów konkursowych.

Konkurs rozpoczyna się 11.03.2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 opublikowaniem 1 pytania konkursowego, a kolejne 2 pytania konkursowe zostaną opublikowane odpowiednio 12.03.2021 r. (piątek) o godz. 16:00 i 15.03.2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Jego rozstrzygnięcie ma miejsce 16.03.2021 r. (wtorek) o godz. 16:00. Odpowiedzi należy udzielać do dnia 16.03.2021 r. (wtorek), do godziny 12:00.

Kompletny regulamin konkursu znajduje się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU KSIĄŻKOWEGO – „Rohingya. Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS KSIĄŻKOWY – „Rohingya. Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?”.

2. Organizatorem konkursu książkowego – „Rohingya. Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs rozpoczyna się 11.03.2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 opublikowaniem 1 pytania konkursowego, a kolejne 2 pytania konkursowe zostaną opublikowane odpowiednio 12.03.2021 r. (piątek) o godz. 16:00 i 15.03.2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Jego rozstrzygnięcie ma miejsce 16.03.2021 r. (wtorek) o godz. 16:00. Odpowiedzi należy udzielać do dnia 16.03.2021 r. (wtorek), do godziny 12:00.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Konkurs skierowany jest do odbiorców mediów społecznościowych oraz czytelników serwisów internetowych Organizatora, tj. https://www.facebook.com/RODMLodzkie, https://www.rodm-lodz.pl.

6. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3- osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

· posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

· nie jest pracownikiem lub wolontariuszem Organizatora.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

· osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1.

· osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć poprawnie łącznie na 3 pytania konkursowe: „Jaka jest oficjalna nazwa Birmy?, „Jaka jest główna religia Birmy?”, „Dialektem jakiego języka mówią Rohingya?” w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/RODMLodzkie).

3. Jeśli z profilu w serwisie Facebook nie wynika prawdziwe imię i nazwisko odpowiadającego, należy podać je w wiadomości prywatnej.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz i otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

5. O przyznaniu nagród decyduje: udzielenie łącznie 3 poprawnych odpowiedzi na postawione pytania konkursowe, polubienie profilu RODM Łódź na FB (https://www.facebook.com/RODMLodzkie) oraz udostępnienie na prywatnym profilu łącznie 3 postów konkursowych.

§3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest książka „Rohingya. Kim są prześladowani muzułmanie Birmy?” autorstwa Michała Lubiny (1 egzemplarz) – jeden egzemplarz książki dla jednego Zwycięzcy.

2. Nagroda zostanie przesłane na adres podany w wiadomości prywatnej na Facebooku w ciągu 14 dni od wysłania przez Uczestnika informacji, o których mowa w **§**4 ust.1, niezbędnych do przekazania Nagrody.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/RODMLodzkie). Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt w wiadomości prywatnej.

4. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwisy Facebook ani z nimi związany.

6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

7. Przyznana nagroda nie może być wymieniona. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

9. Zwycięzca ma prawo do nieprzyjęcia nagrody.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody, tj.: imienia i nazwiska oraz adresu wysyłki, na który zostanie przesłana nagroda.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w Konkursie i wydanie nagrody Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia listy nagrodzonych Uczestników Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody.

4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydaniu Nagrody.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2021 r. (czwartek).

2. Regulamin jest dostępny na stronie: https://www.rodm-lodz.pl.

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, a tym samym postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na: https://www.rodm-lodz.pl.

8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych