Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Konkurs: Wygraj grę planszową „Wiedeński Łącznik”!

„Wiedeński Łącznik” to kooperacyjna gra szpiegowska. To doświadczenie, które pozwoli ci razem z przyjaciółmi wcielić się w rolę szpiegów prowadzących tajne operacje w historycznych czasach zimnej wojny! Gra zawiera cztery unikatowe misje, których akcja toczy się w Europie, w tym w Wiedniu, Pradze i Berlinie.

Chcesz poczuć się jak szpieg i doświadczyć, jak wygląda praca w służbach specjalnych? Mamy pewną propozycję! Wygraj grę planszową „Wiedeński Łącznik” od Portalu Games! Wystarczy, że udzielisz odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Największą aferą szpiegowską, która zmieniła bieg historii i losy świata jest…?”.

Konkurs rozpoczyna się 13.07.2021 r. (wtorek) o godz. 16:00, jego rozstrzygnięcie ma miejsce 21.07.2021 r. (środa) o godz. 16:00. Odpowiedzi należy udzielać do dnia 20.07.2021 r. (wtorek), do godz. 16:00.

Kompletny regulamin konkursu znajduje się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU – „WIEDEŃSKI ŁĄCZNIK”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS – WIEDEŃSKI ŁĄCZNIK”.

2. Organizatorem „KONKURS – WIEDEŃSKI ŁĄCZNIK” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs rozpoczyna się 13.07.2021 r. (wtorek) o godz. 16:00, jego rozstrzygnięcie ma miejsce 21.07.2021 r. (środa) o godz. 16:00. Odpowiedzi należy udzielać do dnia 20.07.2021 r. (wtorek), do godz. 16:00.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Konkurs skierowany jest do odbiorców mediów społecznościowych oraz czytelników serwisów internetowych Organizatora, tj. https://www.facebook.com/RODMLodzkie, https://twitter.com/RODMLodzkie, https://www.instagram.com/rodmlodzkie/, https://www.rodm-lodz.pl.

6. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3- osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

· posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

· nie jest pracownikiem lub wolontariuszem Organizatora.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

· osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1.

· osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Największą aferą szpiegowską, która zmieniła bieg historii i losy świata jest…?” w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/RODMLodzkie).

3. Jeśli z adresu mailowego bądź profilu w serwisie Facebook nie wynika prawdziwe imię i nazwisko odpowiadającego, należy podać je w wiadomości prywatnej.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz i otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

5. O przyznaniu nagród decyduje udzielenie poprawnej odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe.

§3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest gra planszowa „WIEDEŃSKI ŁĄCZNIK” – jeden egzemplarz dla Zwycięzcy.

2. Nagroda zostanie przesłane na adres podany w wiadomości prywatnej na Facebooku w ciągu 14 dni od wysłania przez Uczestnika informacji, o których mowa w **§**4 ust.1, niezbędnych do przekazania Nagrody.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/RODMLodzkie). Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt w wiadomości prywatnej.

4. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, popierany i przeprowadzany przez serwisy Facebook ani z nim związany.

6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności, mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

7. Przyznana nagroda nie może być wymieniona. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnej nagrody.

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną.

9. Zwycięzca ma prawo do nieprzyjęcia nagrody.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody, tj.: imienia i nazwiska oraz adresu wysyłki, na który zostanie przesłana nagroda.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w Konkursie i wydanie nagrody Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy oraz wydania przyznanej nagrody.

4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydaniu Nagrody.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.07.2021 r. (wtorek).

2. Regulamin jest dostępny na stronie: https://www.rodm-lodz.pl.

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, a tym samym postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na: https://www.rodm-lodz.pl.

8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych