Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Konkurs na najlepszą pracę magisterką o stosunkach międzynarodowych

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Zasady organizacji Konkursu

Obronione prace na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych należy zgłaszać do dnia 15 października każdego roku (liczy się data wpływu pracy do MSZ). Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

· priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

· stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

· członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

· polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

· promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

· prawa człowieka;

· współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na placówce zagranicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2019 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona, na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

a) opinię recenzenta;

b) opinię promotora;

c) życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl oraz telefonicznie: Akademia Dyplomatyczna MSZ, tel. 22 523 79 85.

Więcej informacji o konkursie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-na-prace-magisterska

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych