Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

KONKURS: GRUPA WYSZEHRADZKA – 30 LAT RAZEM

Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia przez Polskę rotacyjnej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Przewodnictwo Polski (01.07.2020-30.06.2021) przypada w roku jubileuszowym. 15.02.2021 roku będziemy obchodzić 30. rocznicę powołania płaszczyzny współpracy czterech państw Europy Środkowej.

Z tej okazji RODM Łódź zachęca Was do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy, że odpowiesz na pytanie „Który z krajów V4 (oprócz Polski) jest Ci najbliższy i dlaczego?”, a możesz wygrać jedną z trzech książek „Okiem stratega i dyplomaty. Stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku” pod red. Roberta Kupieckiego.

Konkurs trwa od 25.06.2020 r. (czwartek) od godz. 10:00 do 02.07.2020 r. (czwartek) do godz. 16:00. Listę zwycięzców ogłosimy 06.07.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

Kompletny regulamin konkursu znajduje się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU „GRUPA WYSZEHRADZKA-30 LAT RAZEM”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „GRUPA WYSZEHRADZKA-30 LAT RAZEM”.

2. Organizatorem Konkursu „GRUPA WYSZEHRADZKA-30 LAT RAZEM” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs rozpoczyna się 25.06.2020 r. (czwartek) o godz. 10:00, jego rozstrzygnięcie ma miejsce 06.07.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Odpowiedzi należy udzielać do dnia 02.07.2020 r. (czwartek), do godziny 16:00.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Konkurs skierowany jest do odbiorców mediów społecznościowych oraz czytelników serwisów internetowych Organizatora, tj. https://www.facebook.com/RODMLodzkie, https://www.rodm-lodz.pl, https://www.instagram.com/rodmlodzkie, https://instytutsprawobywatelskich.pl.

6. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła 3- osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

· posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

· nie jest pracownikiem lub wolontariuszem Organizatora.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

· osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1.

· osoba biorąca udział w Konkursie musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Który z krajów V4 (oprócz Polski) jest Ci najbliższy i dlaczego?” w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/RODMLodzkie) oraz w komentarzu pod postem w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/rodmlodzkie).

3. Jeśli z adresu mailowego bądź profilu w serwisie Facebook nie wynika prawdziwe imię i nazwisko odpowiadającego, należy podać je w wiadomości prywatnej.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz i otrzymać wyłącznie jedną nagrodę.

5. O przyznaniu nagród decyduje udzielenie poprawnej odpowiedzi na postawione pytanie konkursowe.

§3

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest książka „Okiem stratega i dyplomaty. Stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku” (3 egzemplarze) pod redakcją Roberta Kupieckiego- po jednym egzemplarzu książki dla jednego Zwycięzcy.

2. Nagroda zostanie przesłane na adres podany w wiadomości prywatnej na Facebooku i Instagramie w ciągu 14 dni od wysłania przez Uczestnika informacji, o których mowa w §4 ust.1, niezbędnych do przekazania Nagrody.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/RODMLodzkie) i Instagram (https://www.instagram.com/rodmlodzkie). Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt w wiadomości prywatnej.

4. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwisy Facebook i Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwisy Facebook i Instagram ani z nimi związany.

6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook i Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

9. Zwycięzca ma prawo do nieprzyjęcia nagrody.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody, tj.: imienia i nazwiska oraz adresu wysyłki, na który zostanie przesłana nagroda.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w Konkursie i wydanie nagrody Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia listy nagrodzonych Uczestników Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody.

4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook i Instagram.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz powiadomienia o przyznaniu Nagrody i wydaniu Nagrody.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2020 r. (czwartek).

2. Regulamin jest dostępny na stronie: https://www.rodm-lodz.pl.

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, a tym samym postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na: https://www.rodm-lodz.pl.

8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Instytut Spraw Obywatelskich

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych